Materiály na této webové stránce jsou chráněny autorským právem společnosti Axamit Travel, s.r.o. Všechny materiály jsou určeny pouze pro nekomerční a osobní užití. Všechna práva jsou vyhrazena.

Materiály zobrazené na této stránce lze využívat pouze pro nekomerční, osobní účely a to pouze za předpokladu, že jsou zachována všechna autorská práva. Není dovoleno obsah této stránky distribuovat, pozměňovat, upravovat, přenášet, dále užívat, dále umisťovat, ani užívat pro veřejné nebo obchodní účely bez povolení společnosti Axamit Travel, s.r.o.

Přístup k této stránce a její užívání také podléhají následujícím Podmínkám a všem příslušným právním předpisům. Přístupem ke stránce a jejím prohlížením přijímáte bez výhrad níže uvedené Podmínky.

Podmínky

Předpokládejte, že pokud není uvedeno jinak, vše, s čím se na této stránce setkáte nebo co si přečtete, je chráněno autorským právem a mělo by se užívat výhradně v souladu s těmito Podmínkami nebo s textem uvedeným na stránce, nedá-li k jinému způsobu užívání písemné povolení společnost Axamit Travel, s.r.o.

Společnost Axamit Travel, s.r.o. vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby na stránce byly obsaženy přesné a aktuální informace. Přesto však společnost Axamit Travel, s.r.o. neposkytuje žádné záruky ani prohlášení pokud jde o jejich přesnost.

S jakýmkoli sdělením nebo materiálem, který přenesete na stránku elektronickou poštou nebo jinak, se bude nakládat jako s nedůvěrným a nevýlučným. Cokoli přenesete nebo umístíte, stane se majetkem společnosti Axamit Travel, s.r.o. nebo jejích spřízněných osob a může být užíváno pro jakýkoli účel samozřejmě s výjimkou osobních údajů. O zveřejnění či nezveřejnění příspěvku, době a délce jeho zveřejnění rozhoduje výhradně společnost Axamit Travel, s.r.o. Společnost Axamit Travel, s.r.o. nebude zveřejňovat příspěvky, které jsou v rozporu s obchodními zájmy společnosti Axamit Travel, s.r.o.

Jako registrovaný uživatel stránek můžete zasílat Obsah. Společnost Axamit Travel, s.r.o. bez ohledu na to, zda bude takový Obsah zveřejněn či nikoliv, nezaručuje důvěrnost žádného Obsahu.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jste výhradně odpovědní za svůj Obsah a za důsledky jeho zaslání nebo zveřejnění. Společnost Axamit Travel, s.r.o. nevyjadřuje svůj souhlas s jakýmkoliv Obsahem nebo názorem, doporučením či radou v něm obsaženou a výslovně se zříká jakékoliv odpovědnosti v souvislosti s Obsahem.

Tímto prohlašujete a zaručujete, že máte veškeré licence, práva, souhlasy a povolení, které jsou nezbytné k tomu, aby mohla společnost Axamit Travel, s.r.o. použít váš Obsah pro účely zveřejnění na těchto stránkách nebo dalších propagačních aktivit společnosti Axamit Travel, s.r.o. Rovněž tímto prohlašujete, že váš Obsah nezahrnuje žádná práva třetích osob, na něž se vztahuje autorskoprávní ochrana, k nimž nemáte licence, práva, souhlasy a povolení, které jsou nezbytné k tomu, aby mohla společnost Axamit Travel, s.r.o. použít váš Obsah.

Pokud se společnost Axamit Travel, s.r.o. dozví o jakémkoliv potenciálním porušení těchto Podmínek, vyhrazuje si právo (avšak není povinna) rozhodnout o tom, zda Obsah vyhovuje požadavkům na obsah stanoveným těmito Podmínkami, a může kdykoliv takový Obsah odstranit a/nebo ukončit uživatelův přístup k zasílání jakéhokoliv obsahu, který tyto Podmínky porušuje, a to bez předchozího upozornění na základě vlastního uvážení.

Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že při používání Služby můžete narazit na Obsah, který je věcně nepřesný, urážlivý, neslušný nebo pro vás jinak nežádoucí. Souhlasíte s tím, že se tímto vzdáváte veškerých zákonných práv, nároků podle ekvity či opravných prostředků, a to v rozsahu povoleném příslušným právním řádem, které máte nebo můžete mít vůči společnosti Axamit Travel, s.r.o. ve vztahu k jakémukoliv takovému Obsahu.

Při zasílání nebo zveřejňování Obsahu na těchto stránkách udělujete společnosti Axamit Travel, s.r.o. celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou a převoditelnou licenci (s právem poskytnout sublicenci) k použití, reprodukci, rozšiřování, vytvoření odvozených děl, zobrazování a předvádění takového Obsahu v jakýchkoliv mediálních formátech a prostřednictvím jakýchkoliv mediálních kanálů.

Platnost vámi udělených licencí k Obsahu tak, jak jsou uvedeny výše, skončí v okamžiku, kdy odstraníte nebo vymažete svůj Obsah z těchto internetových stránek. Platnost vámi udělených licencí k textovým komentářům, které předložíte jako Obsah, je neomezená a tyto licence jsou neodvolatelné.

Společnost Axamit Travel, s.r.o. nezkoumala podrobně veškeré internetové stránky spojené odkazem s touto stránkou a neodpovídá za obsah žádných jiných stránek nebo externích stránek spojených odkazem s touto stránkou. Vaše spojení na tuto stránku, externí nebo jiné stránky je na Vaše vlastní nebezpečí a probíhá bez svolení společnosti Axamit Travel, s.r.o.

Společnost Axamit Travel, s.r.o. může kdykoli upravit tyto Podmínky aktualizací tohoto textu. Jakékoli takové úpravy jsou závazné.